logotyp
Login

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách

 

Společné informace pro všechny studijní obory středních škol ve školním roce 2023/2024

V současné době probíhá diskuse o změnách v přijímacím řízení. Tyto změny nejsou zatím legislativou odsouhlasené. Navrhované změny se nedotknou přijímacího řízení na střední školy s talentovými zkouškami pro letošní školní rok, kde bude vše probíhat jako v předchozích letech.

 

 • Uchazeči mohou podávat pro první kolo přijímacího řízení 2 přihlášky pro obory s talentovou zkouškou a 2 přihlášky pro ostatní obory. Přihlášky nezletilých žáků podávají jejich zákonní zástupci přímo k rukám ředitelů středních škol do 30. listopadu u oborů s talentovou zkouškou a do 1. března u ostatních oborů.

 

 • Povinné je konání jednotné zkoušky (z českého jazyka a literatury a z matematiky) v oborech s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů 82 Umění a užité umění). Jednotné zkoušky se konají formou písemných testů. Podíl výsledků jednotných testů na celkovém hodnocení přijímacího řízení je 40 % u gymnázií se sportovní přípravou, u ostatních maturitních oborů je 60 %.

 

 • Jednotná zkouška se koná ve dvou termínech v období od 12. do 28. dubna s tím, že se započítá lepší výsledek. Pořadí škol uvedených na přihlášce určuje, kde a kdy se uchazeč zúčastní jednotné zkoušky. V 1. termínu vykoná jednotnou zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve 2. termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

 

 • Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum).

 

 • Ředitel střední školy kromě jednotné zkoušky může stanovit i školní přijímací zkoušku pro 1. kolo přijímacího řízení, která se pak koná ve 2 termínech v období od 12. do 28. dubna. V tomto případě uchazeč obdrží pozvánku k jejímu konání nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky.

 

 • Veškerá kritéria pro přijímací řízení v daném školním roce budou zveřejněna do 31. října u oborů s talentovou zkouškou a do 31. ledna u ostatních studijních oborů.

 

 • Pokud uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení, ředitel střední školy rozhodne o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.

 

 • Ředitel školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení, přičemž postupuje obdobně, s výjimkou povinnosti stanovit 2 termíny školní přijímací zkoušky. V rámci hodnocení může ředitel zohlednit výsledky jednotné zkoušky, současně určí náhradní způsob hodnocení v případě uchazečů, kteří jednotnou zkoušku nekonali. Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitel nejpozději 7 pracovních dnů před jejím konáním.

Počet přihlášek do dalších kol není omezen. Krajský úřad zveřejňuje přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání (po 1. kole přijímacího řízení), a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

 

Obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou (GSP)

Talentová zkouška se koná v termínu od 2. ledna do 15. února. O výsledku talentové zkoušky jsou uchazeči informování nejpozději do 20. února. Pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení a bude konat jednotnou zkoušku v dubnu.

 

Studijní obory s talentovou zkouškou (kromě GSP)

Talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení v oborech skupiny 82 Umění a užité umění se konají v termínu od 2. ledna do 15. ledna, do konzervatoří v termínu od 15. ledna do 31. ledna. Jednotná zkouška se nekoná. Po vyhodnocení přijímacího řízení ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče v období od 5. února do 15. února.

 

Výsledky přijímacího řízení

 • U maturitních oborů s jednotnou zkouškou Centrum zpřístupní hodnocení uchazeče z jednotné zkoušky příslušné střední škole nejpozději do 28. dubna. Poté do 2 pracovních dnů ředitel školy vyhlašuje rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.

 

 • Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v 1. kole přijímacího řízení nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. dubna.

 

Zápisový lístek

 • Zápisový lístek si zákonný zástupce žáka vyzvedne na základní škole do 30. listopadu u oborů s talentovou zkouškou a do 15. března u ostatních oborů.
 • Zákonný zástupce přijatého uchazeče musí do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí doručit vyplněný zápisový lístek řediteli střední školy, pokud uchazeč chce na škole studovat.
 • Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou. To neplatí, pokud uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě odvolání. Zákonný zástupce uchazeče může vzít zpět také zápisový lístek uplatněný v oboru s talentovou zkouškou, pokud byl uchazeč následně přijat do oboru bez talentové zkoušky.

 

Odvolání

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení může podat zákonný zástupce žáka ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

Aktuální termíny jednotné zkoušky ve školním roce 2023/24

 

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

 1. termín: pátek 12. dubna 2024

 2. termín: pondělí 15. dubna 2024

 Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: úterý 16. dubna 2024

2. termín: středa 17. dubna 2024

 

 Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

              1. termín: pondělí 29. dubna 2024

              2. termín: úterý 30. dubna 2024

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
kontakty - telefon, email
rozvrhy tříd a učitelů
elektronická žákovská knížka
objednání - rušení obědů - jídelníček
suplování
home
HOME

Created by © 2015-2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy